top of page

Verkiezing programma

17 maart 2021

Samen kiezen

 

voor een sociaal welvarend Nederland voor iedereen.'

'klik op de thema kaarten voor meer informatie'

Verkiezings programma 2021

Sociale Inkomen en Lastenverdeling

Iedereen in Nederland heeft recht op een Sociaal Besteedbaar Budget voor Levensonderhoud. De lasten van de Nederlanders moeten naar Draagkracht berekend worden. Hierdoor wordt de Nederlandse Welvaart eerlijker verdeeld en wordt er direct ook een bijdrage aan de armoede en schuld bestrijding geleverd. Nederland wordt hierdoor weer een veel Socialere Samenleving. Voor ons moet de Schuldsanering Procedure korter, de Schuldhulpverleningsregels moeten aangepast worden, de Incasso- en Deurwaarderskosten moeten beperkt worden. Het Nederlandse Onvrijwillige Daklozen probleem moet echt aangepakt worden en voorkomen worden.   

Social inkomen en lasten verdeling

Nederlanders zorgen voor de hele wereld. Al meer dan 10 jaar zijn de gewone Nederlanders Inkomen aan het inleveren en kunnen  de maandelijkse lasten niet meer dragen. De kosten voor levensonderhoud stijgen harder dan het inkomen, daar moet een grote verandering in gaan komen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld, Nederland moet gewoon terug naar het draagkracht beginsel, dat Nederland altijd heeft gehad. De verplichte lasten worden inkomensafhankelijk berekend. Denk aan huur, zorgverzekeringspremie (inclusief een basis aanvullende verzekering, basis tandartskosten en eigen bijdrage), bsgw heffing. De zogenaamde huur en zorg toeslag gaat rechtstreeks naar verhuurder en zorgverzekeraar. Aangezien deze lasten inkomensafhankelijk worden, zal het netto te besteden bedrag voor levensonderhoud voor de lagere inkomens stijgen. Bij een bruto jaar inkomen van ongeveer € 34.000,00 zal het omslag punt bereikt worden. 

Ondernemers support en behoud werkgelegenheid

Er gaan geen miljarden meer naar de EU of buitenland, maar die gaan naar het  MKB van Nederland.
Die honderden kleine tandraadjes, die een grote werkgelegenheid en economische motor vormen in Nederland.

Geen 10 tallen vergaderingen, onderzoeksbureaus, onderzoekscommissies en zeker geen financiële steun via onze Banken regelen, maar rechtstreeks met de ondernemers. Geen lange bijna onmogelijke, ingewikkelde procedure. 

De werkgelegenheid die zij meebrengen zal anders met hen verdwijnen.
Er zal dan ook snel en effectief hulp geboden moeten worden.

Ondernemers support

In 2020 is de Crisis voor MKB, ZZP en hun Werknemers er merkbaar hard ingeslagen. Onze Regering heeft wel maatregelen genomen om zogenaamd ondernemers te helpen, maar dat was totaal niet toereikend, niet effectief en slechts een pleister op een gapende wond. Absurd genoeg ontvangen de grote bedrijven, banken en instellingen mega financiële steun en belastingvoordelen. Zij zouden heel belangrijk zijn voor de Nederlandse Economie en Werkgelegenheid. Dat is een klap in het gezicht van de vele MKB ers en ZZp ers, die opgeteld nog veel belangrijker zijn voor Nederland, de Nederlandse schatkist en de Nederlandse werkgelegenheid. Mede door de veelal onbegrijpelijke, rommelige en tegenstrijdige besluiten/maatregelen tijdens de Corona Bestrijding zijn vele ondernemers slachtoffer geworden en zullen er velen deze financiële crisis niet overleven, zij zullen zelfs met een schuldenberg achterblijven. Snel en effectief optreden is vereist.

Veiligheid en Criminaliteit bestrijding

Veiligheid en criminaliteit moet weer prioriteit krijgen en niet weer afgedaan worden met een te kort aan handhaving. 
Daar moet toch snel verandering in komen.

Wat heel opvallend is in 2020. Dat er al jaren geroepen wordt, dat er te weinig politie en handhavers zijn. Daardoor kon de veiligheid van Burgers niet gewaarborgd worden. Bij straat-, plein-, station- en winkel- terreur kon dan ook niet worden ingegrepen en opgetreden worden. Die veelplegers kunnen de  Burgers blijven bedreigen, overvallen, terroriseren en zo meer. Dan door de vele protesten, demonstraties en verplichte corona regel handhaving blijkt, dat er binnen enkele minuten een overmacht aan orde handhavers beschikbaar is. Zelfs op locaties die altijd slecht bereikbaar waren of er was zogenaamd een onderbezetting aan handhavers. Zijn of  waren onze huidige bestuurders dan onbekwaam of heeft de veiligheid van Burgers een heel lage prioriteit. Bijvoorbeeld: Om enkele boeren op te pakken is er een veelvoud van handhavers beschikbaar. Maar om een stationsplein, dat elke dag onveilig wordt gemaakt door een klein groepje veilig te maken voor burgers, dan is er geen handhaving beschikbaar.

Veiligheid en criminaliteit

Gezondheid en zorg voorziening aanpakken

De Zorgpremie moet berekend worden naar draagkracht.
De Gemeenten moeten extra geld krijgen om de gedecentraliseerde Zorg Voorzieningen goed te kunnen uitvoeren. Er zal een Zorg  Verzekering zonder winst oogmerk moet worden opgestart, als de bestaande Zorg Verzekeringen onbetaalbaar blijven en 10 tallen dochters opzetten.   

Gezondheid is een van de belangrijkste zaken in het leven van een mens. Helaas is daar geen patent op, geen garantie. Gaat het met je gezondheid  niet goed, dan moet je kunnen rekenen op een goede verzorgde Gezondheidszorg. Nou, die was in Nederland heel erg goed en goed beschikbaar. Onze Zorgverleners, doctoren, verpleegkundigen, verzorgenden, therapeuten en tandartsen zijn nog steeds 200% top. Dat roept onze Regering ook heel hard. Maar de zorg in Nederland is al vele jaren mede door 3 regeringen van VVD, D66, CDA, PvdA, CU en hun vaste steunpartijen Groen Links en SGP totaal uitgekleed, onbetaalbaar en onbereikbaar geworden. Onbereikbaar, omdat de Zorgpremie met aanvullende verzekeringen, eigen risico van € 385,00 en eigen bijdragen onbetaalbaar is voor het overgrote deel der Nederlanders. Zij worden dan de zogenaamde Zorg Mijders genoemd en daar wordt nu al meer dan 10 jaar alleen maar over gedebatteerd in de 2de kamer. Veel woorden, maar geen daden. O ja, daar is geen geld voor beschikbaar !! Maar bijna elke dag worden er miljoenen ergens gevonden voor hulp aan Buitenland en elk jaar gaan er miljarden naar de Europese Unie en Buitenland. Alleen voor de Nederlandse Gezondheidszorg is er geen extra geld beschikbaar. 

De verzorging van ons gebit en toestand van ons gebit is hard achteruit gegaan. Dat ligt niet aan de Top Tandartsen, maar aan de extra onbetaalbare Zorgpremies. Terwijl een gezond gebit veel kwaaltjes kan voorkomen. Verder heeft Nederland goede Zorg Voorzieningen, ook deze zijn onbereikbaar en kennen lange wachtlijsten en lange procedures. Daar wordt nu al jaren over gepraat in de 2de kamer, zonder resultaat. Waarom heeft ons Landelijke Bestuur de Zorg Voorzieningen gedecentraliseerd naar de Gemeenten? Niet zoals gezegd om de "lijntjes" korter te maken en zo dichterbij de Zorgbehoevende Burger te komen voor een goede Zorg. Dit was een ordinaire bezuiniging en afschuif actie, want de Gemeente krijgt de Zorgplicht, maar niet de financiële middelen erbij. Het was een makkelijke operatie, want de Burgemeesters en Gemeenteraden zijn veelal een spiegelbeeld van Regering en verbonden aan de Heersende partijen.

Door de Privatisering van Zorg verzekeringen, Zorg instellingen en Zorg decentralisatie wordt de Nederlander de Zorg, die hij/zij nodig en recht op heeft onthouden en onbereikbaar gemaakt. 

Gezondheid en zorg

Bescherming landbouw, veeteelt en voedselvoorziening

De Nederlandse Landbouw, Tuinbouw, Veeteelt, Visserij dient behouden te blijven.

Waar haalt Nederland het voedsel vandaan als de Nederlandse Boeren zijn uitgeroeid? Wie garandeert Nederlanders, de kwaliteit van het geïmporteerde voedsel? Daalt de stikstof in Nederland, in de Wereld door Nederlandse  Boeren te Ruimen? Nederland moet onafhankelijk blijven. 

Nederlandse Boeren en Burgers moeten hand in hand gaan, tegenwoordig worden zij tegen elkaar opgezet. Onze boeren en hun bedrijvigheid zijn heel belangrijk voor de onafhankelijke voedselvoorziening van Nederland. De kwaliteit van onze Nederlandse Producten is heel hoog. Mede door de hoge eisen, die Nederland aan de Boeren heeft oplegt. Nederlanders zouden de Boeren moeten steunen. Het stikstof probleem is niet enkel een probleem veroorzaakt door Boeren Bedrijven. Nu wordt de Boer verantwoordelijk gesteld voor stopzetten van bouwprojecten, van een lagere snelheid op de autoweg en nog meer gekke verbindingen tussen Boer en Maatregelen.

Een mondkapjes te kort, een beschermingsmiddelen te kort, beademingsapparatuur tekort in Nederland. Omdat Nederland daar afhankelijk is van import, productie en levering van buitenland. Terwijl de ontwikkelingen van de meeste producten uit Nederland komt. Nu al: Kippenvlees en eieren uit Oekraïne, Rundvlees uit Ierland en Argentinië. Maak het rijtje maar af.

Bescherming landbouw

Behoud van Vrijheid, gelijkheid, respect, cultuur en tradities

Nederlanders zijn een van de meest Tolerante Volken op deze aarde, daar mogen Nederlanders trots op zijn. Waarom moeten Nederlanders zich tegenwoordig schamen voor de geschiedenis van Nederland? Ook Nederlanders hebben een slachtoffer geschiedenis van onderdrukking en vrijheidsbeperking gekend en ondergaan. 

De Nederlandse gedachte van Vrijheid en Cultuur mag nooit verloren gaan. Aandacht voor bestrijding van Racisme, Discriminatie en Pesten blijft nodig.

Behoud van vrijheid

2020 het jaar van 75 jaar Vrijheid vanaf de 2de W.O.

Kijk waar wij in Nederland Nu zijn aangekomen 75 jaar later. Alles staat ter discussie, niet alleen Nederlandse Tradities. Maar zelfs onze straatnamen, beelden, geloof, geaardheid, eeuwen oude geschiedenis. Door die te wissen, te vernietigen, te verbieden, veranderd er niets. Allemaal symbool politiek. De begrippen discriminatie en racisme zijn vaak ver uit hun verband getrokken. Zeker bestaan er racisten en bestaat discriminatie. Het is helaas niet gebonden aan een kleur, afkomst, geloof, cultuur en bestaat in alle lagen van de maatschappij. Dat moet zeker bestreden worden en niemand wordt er mee geboren. Een begin van het einde van discriminatie begint met RESPECT voor de medemens, zonder beoordeling van de medemens, op uiterlijk, opleiding, geslacht, geloof, afkomst of huidskleur.

Milieu, Energie en alternatieve energie

Niet alle Nederlanders kunnen Alternatieve Energie Maatregelen nemen.
De Overheid houdt daar totaal geen rekening mee. De Nederlanders met lage en midden inkomens, die meestal in een huurwoning wonen krijgen de Milieu Rekening gepresenteerd. Wie kan een Electrische Auto kopen en hoe milieu vriendelijk is die Stekker Auto.? Rijdend op Milieu vervuilende Energie.
Stop met de symbool politiek en maak een eerlijke transitie mogelijk.

Nederlanders zijn zich gelukkig bewust van het belang om veel aandacht te besteden aan Milieu, Energie en Alternatieve Energie. De Nederlandse Overheid slaat er vaak te ver in door en dan vallen er Nederlanders buiten de Milieu en Energie Boot. Zo wordt er overal een soort van Milieu Heffing op geplaatst. Daarbij worden vaak de grootste vervuilers ontzien, zij hoeven geen of bijna geen Milieu Beperkende Maatregelen te nemen of extra Milieu heffing te betalen. Vreemd toch. 

Verder worden er als nieuwe trend Mega Zonnepaneel Weiden aangelegd. Dat is slecht voor planten, dieren en mensen. Waarom niet eerst de lege daken in Nederland vol leggen? Als ergens woningen of wegen gebouwd worden, dan telt elk plantje, diertje en kevertje. Top. Overal in Nederland Mega grote Wind Parken plaatsen, maar een nieuwe woonwijk dat is Landschapsvervuiling. Windparken op de Noordzee, hoe reageren de vissen en planten op deze Mega Magnetische Velden op zee. Raken daardoor veel sonar vissen de weg kwijt? Waarom massaal bomen kappen en hout stoken in energiecentrales? Terwijl juist bomen onze groene longen zijn. Nog een paar jaar geleden een kolencentrale bouwen, in een tijd dat Energie Transitie hoog op de Politieke agenda staat. Drijvende Zonnepaneel Eilanden bedenken, zonder daglicht is er geen leven mogelijk onder water.

Tijd voor een frisse wind in de Nederlandse Politiek.

Milieu, energie

Lokale Gemeente partijen steunen

Lokale Partijen moeten de overhand krijgen in hun Gemeenten. Partij Zonder Naam zal hun daar in steunen en voor Lokale Partijen hun belangen in de 2de kamer behartigen. Onafhankelijk, want de Gemeente Politiek moet de Lokale Belangen van hun Inwoners dienen. Die zijn voor elke Gemeente verschillend en stroken niet altijd met Landelijke Belangen.                                                           

Stem in 2022 bij de Gemeente Verkiezingen vooral Lokale Partijen. 

Lokale gemeente partijen

Nederlandse Gemeenten moeten bestuurd gaan worden door lokale partijen. De gemeenten worden al jaren overheerst door de grote landelijke politieke partijen, die in hun gemeente de politieke agenda van hun politieke partij uitvoeren. Niet het belang van de Lokale Burgers staat voorop, maar het Landelijke Partij Belang. De Lokale Partijen worden vaak ondergesneeuwd door deze kartel politiek. De belangen van de gemeente burgers komen op de 2de plaats.

Directe democratie, bindend referendum, gekozen burgemeester

Het vertrouwen in de Democratie en Politiek is weg bij de Nederlanders.
De afgelopen 10 jaar hebben er al zoveel politieke schandalen het nieuws gehaald en zijn de belangen van Nederlanders zo vaak genegeerd, Nederlanders zijn slachtoffer geworden van het falende Bestuur, de falende Overheid en
de lege Beloften stapelen zich nog steeds op.

Genoeg is Genoeg.

Nederland moet weer een Democratie worden. De Nederlandse Democratie bestaat er momenteel in, dat de stemgerechtigde Nederlanders hun stem mogen uitbrengen bij verkiezingen. De meeste gevestigde politieke partijen brengen hun mooie commerciële standpunten naar buiten. Direct na de verkiezingen leggen zij deze agenda naast zich neer. Ze gaan over tot de Orde van de Dag. Staan lachend, liegend en begripvol voor de Nederlanders op de Televisie. Soms krijgen ze spontaan selectief geheugenverlies. Roepen Sorry en dat moet genoeg zijn of ze stappen op, nemen ontslag, maar krijgen dan wachtgeld. 

Nederlandse politiek moet veranderen. Er moet een bindend referendum komen. De Burgers moeten een Regering en Minister ook ter verantwoording kunnen roepen en  ontslaan. Alleen een toneelstukje in de 2de kamer, zonder gevolgen, is onbegrijpelijk voor de Nederlanders. Die zelf wel door de werkgever en de Overheid bestraft worden. Partijen beschermen elkaar te veel.                                                                                De Burgemeester moet weer een Burger Vader of Moeder zijn. Geen Partij gestuurde Burgemeester, maar een Gekozen Burgemeester, die er staat voor de belangen van zijn of haar Gemeente Inwoners.                    Nu in 2020 is steeds duidelijker geworden, dat de macht van de Partij Burgemeesters te groot is en zij Partij Politiek Beleid uitvoeren. De marionetten van de Regering zijn.

Directe democratie

Gelijkwaardige huisvesting toekenning

Alle Nederlanders hebben recht op Huisvesting. Genomen besluiten moeten uitgevoerd en toegepast worden.

Voor alle inwoners van Nederland moeten de zelfde regels gelden voor huisvesting in een Sociale Huurwoning. Ook vergunninghouders zullen net als Nederlandse Woningzoekenden geplaats worden op de wachtlijst. Eigenlijk vrij logisch, anders zou er sprake zijn van Discriminatie van Nederlanders.  

Woonwagenbewoners hebben sinds 2018 weer recht op een eigen woonplek, Gemeenten en Wooncorporaties moeten er aan meewerken, de uitvoering blijft nog achterwege.
Welk nut heeft dan het beëindigen van het Uitsterfbeleid gehad? 

Gelijkwaardige huisvestiging

Vanaf 1 juli 2017 is er door het kabinet een aanpassing gemaakt "Op het recht op voorrang bij een Sociale Huurwoning" Deze aanpassing is gemaakt om de wachttijd voor andere woningzoekenden niet te laten oplopen. Vergunninghouders zouden sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch voorrang krijgen. Waarom gebeurd, dat dan wel nog? Omdat er nog een regeling bestaat voor Woningcorporaties en andere Verhuurders om subsidie te krijgen van Gemeenten voor bouw en verbouw van woonruimte voor huisvesting van vergunninghouders.

Einde privatisering van algemene nutvoorzieningen

Er zal onder andere een Zorgverzekering opgezet moeten worden,

zonder winstoogmerk. Zorg verzekering, Zorg voorziening, Zorg instelling, Openbaar vervoer, Water voorziening, Energie bedrijf en misschien zelfs een Bank zonder winstoogmerk. Dat zijn geen bedrijven die aan Marktwerking moeten doen. Marktwerking betekent Commerciële Inzet om winst maximalisering te behalen.

Marktwerking dient het Algemene Nut niet en de kosten voor de Burgers zijn onbeheersbaar en onbetaalbaar geworden. De commerciële aanbieders zullen waarschijnlijk niet meewerken aan een stelselmatige verandering, winst minimalisering.

Einde privatisering

In de 90 jaren komt er een tovermiddel op het politieke speelbord PRIVATISERING. Doordat de Overheid algemene Nutvoorzieningen zou gaan afstoten, zou er via Marktwerking een Beter, Goedkopere Nutvoorziening voor in de plaats komen. De commerciële verzekeraars duiken er maar wat graag op, de Zorgpolis, miljoenen ziekenfondsklanten krijgen ze in de schoot geworpen. Met als gevolg dat de Zorgpremie stijgt jaarlijks en het zorgpakket krimpt jaarlijks. Het aantal dochter maatschappijen groeit jaarlijks. Nederlanders zien door de bomen het bos niet meer. O ja, jaarlijks kun je overstappen. Zelf kiezen, net echt. Want de markt is verdeeld onder de 4 grote zorgverzekeraars, die samen 90% marktaandeel hebben.

Actieve schade afhandeling voor Groningers, toeslagen slachtoffers en andere overheid gedupeerden

De Overheid moet in dienst staan van haar Burgers en de Nederlandse Bestuurders dienen de belangen van de Nederlanders te behartigen.
Daar moet harder op ingezet worden. Echte verantwoordelijkheid en gevolgen moet er komen.

Actieve schade afhandeling

Meer dan 10 jaar door 3 kabinetten, VVD, PvdA, CDA, D66, CU, die gesteund worden in beleid door SGP, Groen Links worden Groningse Aardbeving Slachtoffers, Toeslagen Slachtoffers en andere Overheid gedupeerden voor de gek gehouden. Steeds weer beloften, leugens, vertragingspolitiek, zogenaamd begrip en medeleven wordt er geuit. De betrokken partijen en bestuurders zijn totaal gevoelloos. Verantwoordelijkheid en snelle actie, die is er niet. Als ergens in de wereld een ramp gebeurd, dan is de Nederlandse Regering de eerste die de beurs trekt, van de Nederlandse belasting betaler. Alleen voor Nederland wordt er zuinigheid en zogenaamde zorgvuldigheid in acht genomen.

Studiekosten stelsel, geen leenstelsel

De studie ongelijkheid tussen studenten is groot, het leenstelsel moeten stoppen. Door het leenstelsel worden diverse talentvolle jongeren benadeelt ten opzichte van jongeren met financieel draagkrachtige ouders. 

Studiekosten stelsel

Iedere student zou na beëindigen van zijn of haar opleiding schulden vrij aan zijn Carrière moeten kunnen beginnen. Heb je wel het talent en de drive, dan moet je niet beperkt worden in je studie keuze, doordat je een toekomstige studieschuld bent aan opbouwen. Door dit leenstelsel is de moderne overheidsslaaf geboren. Op je 18de verjaardag sta je dan voor de keuze, werken of verder studeren met de opbouw van een schuld. Voor die keuze moet een 18 jarige student niet komen te staan, talent gaat door een financiële keuze verloren. Studie ongelijkheid is geboren. 

Pensioen leeftijd herzien en indexering van pensioenen

65 jaar de maximale leeftijd voor met pensioen te gaan.

Voor vele beroepen is 65 jaar zelfs meer dan de maximale werk leeftijd.
Pensioen uitkeringen moeten jaarlijks geïndexeerd worden, om de koopkracht van pensioen gerechtigden te garanderen.

Werken en Verplicht pensioensparen totdat je sterft? Als je overleeft dan wordt je eigen gespaarde pensioenuitkering jaarlijks zelfs verminderd.

Pensioen leeftijd

Na een werkleven lang verplicht pensioen sparen en voor veel Nederlanders die 65 jaar worden is dit soms meer dan 45 jaar werken. Dan denk je klaar te zijn met werken. Maar je wordt  wakker op je 65 ste verjaardag dan moet je nog zeker 2 jaar of meer doorwerken. Daarbij komt nog dat je al jaren hoort, dat degene die al met pensioen zijn, gekort kunnen worden op hun pensioenuitkering. Terwijl de managers van Pensioenfondsen jaarlijks naast hun al hoge salaris een bonus ontvangen en jaarlijks wordt hun loon van het pensioenfonds wel geïndexeerd. De pensioen potten groeien maar door en degene die er een leven lang verplicht aan heeft deel moeten nemen, die krijgt er geen cent bij. Vaak wordt er gedreigd met een korting op de pensioen uitkering. Verder is het toch vreemd, de pensioenfondsen zouden toch eigendom zijn van de pensioen spaarders, de leden van pensioenfonds. Maar de Regering neemt besluiten over de uitkering, de leeftijd , de indexering en hoeveel reserve er in de pensioenpot moet zitten. Dat moet nodig veranderen en snel. Een leven lang  verplicht sparen en dan niet van je eigen spaargeld mogen genieten.

Europese Unie lasten, macht en indeling hervormen

De  Nederlanders en hun Volksvertegenwoordigers moeten in 2021 het Nut,
de Lasten, de Macht en de Indeling van de Europese Unie gaan heroverwegen. Zoals de Europese Unie nu is, is deze totaal onhoudbaar, onrealistisch en onbetaalbaar. Een zelf verrijkende overkoepelende organisatie is het geworden.

De Europese Unie is een grote overhead kostenpost op de Nederlandse begroting. De lasten van de EU kunnen en moeten drastisch verlaagd worden. Door de idioot hoge beloningen en onkosten vergoedingen te verlagen. Verder zou het aantal euro parlementariërs verminderd moeten worden. De verdeling van aantal zetels zou berekend moeten worden aan de hand van de bijdrage die landen doen en niet aan de hand van aantal inwoners. De Nederlandse bijdrage is veel te hoog, daar is makkelijk een besparing te behalen, die dan gespendeerd kan worden aan Nederlandse Burgers en Nederlandse bedrijven. Ondanks dat Groot Brittannië uit de Unie is gestapt, blijven er 705 Europarlementariërs bestaan. Bij elk gezond bedrijf, zouden bijvoorbeeld die Engelse Zetels  opgeruimd zijn, mede om kosten te besparen. Mede omdat de bijdrage van Groot Brittannië er niet meer is. Waanzin ten top.

EU lasten, macht en indeling

Immigratie en opvang

Tijdelijke opvang voor mensen die vluchten voor oorlogsgeweld zal altijd noodzakelijk blijven, zolang er geen Vrede op Aarde bestaat. Nederland biedt natuurlijk aan een deel van deze vluchtelingen een veilige haven. Het aantal bepaald Nederland dan wel zelf.

De bestaande procedures en regels zullen moeten worden aangepast en aangescherpt, om de tijdelijke opvang van echte oorlogsvluchtelingen niet in het gedrang te laten komen. Criminaliteit, Agressie zal beëindiging van de opvang en uitzetting tot gevolg hebben. Nederland zal sneller, duidelijker en kordater moeten handelen, om de rust die vluchteling zoeken te waarborgen. 

Immigratie en opvang

Voor de gelukzoekers, die misbruik willen maken van de gastvrijheid van Nederland is er geen opvang.
Zij komen uit de zogenaamde veilige landen en zullen de normaal gebruikelijke procedure moeten volgen om in Nederland te mogen verblijven. Criminaliteit moet altijd bestraft worden.

Media en cultuur

De Nederlandse Publieke Omroep en hun journalisten, verslaggevers moeten objectief en vrij hun werk kunnen doen. Momenteel lijkt deze journalistieke vrijheid ernstig beperkt te worden, gezien de vaak eenzijdige en oppervlakkige verslaggeving. Zo is het opvallend, dat bepaalde politieke partijen een dagelijks een podium hebben in Nieuws en Opinie Programma's. Dit komt de eerlijke, vrije en objectieve nieuws verspreiding niet ten gunste. De Nederlandse Publieke Omroep moet vrij en zonder de schijn van belangenverstrengeling en censuur kunnen werken.
De NPO is er voor het gehele Nederlandse Volk en mag Geen propaganda machine zijn.

Media en Cultuur

Cultuur en kunst is belangrijk om de Vrijheid, waar Nederland voor staat tot uitdrukking te brengen. De politiek beperkt veel te vaak die Vrijheid. Door te bepalen, wat tot kunst en cultuur in Nederland gerekend mag worden. Hierdoor gaan veel creatieve uitingen verloren, omdat de beschikbare subsidiegelden voor kunst en cultuur meestal aan dezelfde organisaties worden toegewezen.   

Open, eerlijk en aanspakelijk

Open, eerlijk en aansprakelijk overheidsbeleid, uitvoeringsverantwoordelijkheid

De Nederlandse Overheid is van en voor de Nederlandse Burgers. Zij worden betaald door de Nederlandse Burgers.

De Nederlandse Burgers hebben recht op een Open, Eerlijke en Dienstbare Overheid. Bestuurders, Volksvertegenwoordigers en Overheidsambtenaren staan in Dienst van het Nederlandse Volk.
De belangen van Burgers moeten dan ook voorop staan en er moet Uitvoeringsverantwoordelijkheid komen. De menselijke maat moet er komen in de toepassing en uitvoering van wetten en regels. Tegenstrijdige regels zullen in het
 voordeel en belang van de Burgers moeten worden toegepast. Om vertragingen te voorkomen. Als ze ontdekt zijn moeten ambtenaren deze direct aanmelden voor aanpassing en vereenvoudiging.

De Nederlanders zijn hun vertrouwen in de Regering, Volksvertegenwoordigers en Overheid totaal kwijt. De afgelopen 10 jaar zijn de Politieke en Overheidsschandalen ontelbaar. Er is niet 1 doofpot, maar zeker 2. De lijst met schandalen waar Burgers willens en wetend zijn geslachtofferd is nog nooit zo lang geweest en steeds houden de Regeringspartijen en hun vaste Steunpartijen elkaar de hand boven het hoofd. Bij een eerlijk en open debat zou er ook een eerlijk en open rechtvaardig besluit moeten zijn. Nog veel erger is, dat er totaal geen Straf op volgt, niet voor de Politicus in kwestie en ook niet voor de Uitvoerende Overheidsdienst, die voor uitvoering verantwoordelijk is geweest. Er zijn kwesties geweest, die in het leven van een normale burger, hard hebben ingewerkt, zonder dat de uitvoerders of verantwoordelijke worden bestraft. Als Burgers of ondernemers, bewust of onbewust, foute informatie geven aan of belangrijke informatie achterhouden voor een Overheidsdienst, dan wordt deze direct bestraft. Zelfs voor het foutief zetten van een "kruisje". Een bewust liegende of bedriegende of regels overtredende politicus komt met Sorry weg en neemt de politicus zelf ontslag, dan wordt hij beloond met de wachtgeld regeling.

bottom of page