top of page

Voorwaarden voor lidmaatschap conform  de statuten.

Artikel 5.

Leden. Aspirant-leden. Begunstigers.

1. Leden van de Vereniging kunnen zijn zij die de 18-jarige leeftijd hebben bereikt en als kiesgerechtigde in Nederland staan geregistreerd en voldoen aan de eisen die bij huishoudelijk regelement aan het lidmaatschap zijn verbonden.

2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, aspirant-leden en begunstigers zijn opgenomen.

3. Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de Vereniging deelnemen, doch nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt en kiesgerechtigd zijn.

4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de Vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Vergadering vast te stellen minimumbijdrage en onder nader vast te stellen voorwaarden.

5. Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de Statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

Artikel 6.

Toelating.

1. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden en begunstigers.

2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7.

Einde van het lidmaatschap en einde van de rechten en verplichtingen van aspirant-leden en begunstigers.

1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de Vereniging.

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de Statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting.

Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd.

Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

6. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld.

Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd, te zijnen opzichte uit te sluiten.

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.  8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering.

Hij wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

10. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

11. Opzegging als in het vorige lid bedoeld door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

 

Artikel 8.

Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen.

1. De leden, de aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld.

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3. Het Bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de Algemene Vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

 

Privacy voorwaarden:

Partij zonder naam vindt het belangrijk, dat de privacy van de leden, donateurs en volgers gewaarborgd is.

 

Welke informatie verzamelen wij en welk wordt verwerkt.

Wij vragen U om Uw persoonsgegevens op te geven,                                                                            

Deze zullen enkel voor intern gebruik zijn.

De verzamelde persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

om Uw lidmaatschap in te schrijven.

om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.                                                                             

om U onze nieuwsbrief, overige meldingen of U om Uw mening te vragen bij besluitvorming.

om u toegang te kunnen verlenen tot gepersonaliseerde websites en apps.

 

Donatie gaan enkel via overboeking.

Bij overboeking van een donatie, worden uw naam en IBAN-nummer door ons opgeslagen. Dit is nodig om de donatie te verwerken en voor onze financiële verantwoording.

Indien u in een kalenderjaar € 4.500 of meer doneert, wordt uw donatie, conform de regels van het Ministerie van BZK, in onze jaarrekening openbaar gemaakt.

 

Sponsoring in natura.

Bij sponsoring in natura, dient U de waarde van de sponsoring op te geven.

Indien u in een kalenderjaar € 4.500 of meer doneert, wordt uw donatie, conform de regels van het Ministerie van BZK, in onze jaarrekening openbaar gemaakt.

 

Correctie en verwijdering gegevens.

U heeft het recht om correcties te doen in uw gegevens. Als u vindt dat uw gegevens geheel of gedeeltelijk verwijderd moeten worden, dan kunt U dit schriftelijk per brief of per email aangeven bij het partijbestuur.

bottom of page